#HowToBackup – Rodzaje kopii backupowych

Przyjęta przez firmę strategia prowadzenia backupu powinna określać, kiedy ma być wykonywana kopia danych (RPO) i w jakim czasie powinien być odzyskany dostęp do nich (RTO) (więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Jak backup może uratować firmę przed długim przestojem?”). Założenia takiej strategii powinny być oparte na odpowiedniej taktyce działania, w której najważniejszą decyzją do podjęcia jest rodzaj wykonywanej kopii backupowej. Istnieją cztery możliwości:
  • Kopia pełna – polega na skopiowaniu wszystkich obiektów objętych zadaniem backupowym, przez co powstaje dokładny duplikat całego zbioru. W ten sposób zapewniona jest możliwość odzyskania naraz wszystkich danych lub uzyskania dostępu do wybranych obiektów.
  • Kopia przyrostowa – kopiowane są wyłącznie te obiekty, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od momentu wykonania poprzedniej pełnej lub przyrostowej kopii, co zapewnia olbrzymią oszczędność czasu podczas zabezpieczania danych. Ich odzyskiwanie trwa jednak dość długo, wymaga to odtwarzania każdej kolejnej kopii – od ostatniej, aż do pierwszej pełnej.
  • Kopia różnicowa – zasada doboru obiektów do skopiowania jest podobna jak w przypadku kopii przyrostowej, jednak pliki, które znalazły się już wcześniej w kopii różnicowej, będą kopiowane do niej ponowni za każdym razem. Proces zabezpieczania trwa zatem nieco dłużej niż w przypadku kopii przyrostowej, ale dzięki temu skraca się czas odzyskiwania, ponieważ w tej sytuacji wystarczy posiadanie ostatniej kopii różnicowej i kopii pełnej.
  • Kopia ciągła – dane kopiowane są natychmiast po ich stworzeniu lub zmodyfikowaniu. Proces ten najbardziej obciąża komputer zawierający oryginalne informacje, ale jednocześnie gwarantuje, że – gdy zajdzie potrzeba ich odzyskania – zawsze zapewniony jest dostęp do najświeższych danych.

Zaplanowanie procesu backupu polega na podjęciu kompromisowych decyzji uwzględniających czas kopiowania oraz odzyskiwania danych, wydajność nośników zawierających oryginalne dane i przeznaczonych na kopie, a także koszt całej operacji, aby spełnić wymagania określone przez parametry RPO/RTO. Dlatego, jeśli nie zdecydowano się na kopię ciągłą, przyjęło się stosować harmonogramy backupu, w ramach których najczęściej w piątek wieczorem lub w weekend wykonywana jest pełnia kopia danych, a w pozostałe dni tygodnia kopia przyrostowa lub różnicowa. Harmonogramy te implementowane są w oprogramowaniu do wykonywania backupu.