REGULAMIN KONKURSU
„Świętujemy 5 Urodziny projektu All of Backup”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Świętujemy 5 Urodziny projektu All of Backup”, zwanym dalej
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Veracomp – Exclusive Networks Poland z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 61, 30-390 Kraków (NIP: 525-272-88-15, KRS: 0000703564), zwana dalej Organizatorem lub Veracomp – Exclusive Networks.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 21 – 26 kwietnia 2021 r.
 4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Veracomp – Exclusive Networks
  pod adresem poczty elektronicznej: konkurs@veracomp.pl

§ 2 Uczestnicy i cele konkursu

 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada dostęp do sieci Internet oraz konto w serwisie facebook.com.
 2. Warunki korzystania z serwisu facebook.com określone są w regulaminie tego serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/legal/terms.
 3. Z Konkursu wyłączeni są obecni pracownicy Veracomp – Exclusive Networks Poland SA wraz z członkami najbliższej rodziny.
 4. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnik konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą loginu Facebook’owego i FB ID.
 6. Celem Konkursu jest promocja 5 urodzin projektu All od Backup oraz zwiększenie aktywności użytkowników fanpage’a: facebook.com/Veracomp.Backup.

§ 3 Nagrody w konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy gadżetów projektu All of Backup (notesy i długopisy).
 2. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy konkursu.

§ 4 Zasady konkursu

 1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na tablicy strony facebook.com/Veracomp.Backup, zwanej dalej Stroną konkursową.
 2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu i zadania na Stronie konkursowej, tj. 21 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do dnia 26 kwietnia 2021 r., do godziny 23.59.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować pracę konkursową w komentarzu do posta konkursowego, która będzie odpowiedzią na zadanie konkursowe. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony konkursowej w komentarzu do posta konkursowego.
 4. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej w poście konkursowym, którego treść zawierać będzie pytanie:

             Czym jest phishing i jak się przed nim chronić?

 1. Na wykonanie zadania konkursowego uczestnicy mają ograniczony czas, podany w § 4.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Prace konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu określonym w § 4.2 niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez portal Facebook.com.
 3. Uczestnik może dodać tylko 1 Pracę konkursową biorącą udział w Konkursie.
 4. W przypadku dodania większej liczby Prac konkursowych pod Zadaniem konkursowym, pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie dodany komentarz przez Uczestnika. Wyjątek stanowią komentarze ze zdjęciami, które sumarycznie będą stanowiły jedno zgłoszenie konkursowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac konkursowych, które:
  1. są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie,
  2. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,
  4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych z projektem All of Backup i vendorami projektu,
  5. były edytowane zgodnie z natywną funkcją Facebook, co zmieniło ich sens i charakter.
 6. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania serwisów Facebook oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim w celu wpływania na wynik konkursu.
 7. Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.
 8. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
  1. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy konkursowej;
  2. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.
 9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Organizator nie przewiduje również nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

  § 5 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu i przekazania nagród

 1. Spośród wszystkich prac spełniających wymogi Regulaminu Organizator wybierze do nagrodzenia 3 Prace konkursowe, które według niego będą najciekawsze i najbardziej kreatywne, na tle pozostałych zgłoszeń konkursowych.
 2. Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Prac pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem), o których mowa w regulaminie zostaną ogłoszeni do 28 kwietnia 2021 r. pod postem konkursowym. Jednocześnie Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §4 oraz przesłanie do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 20.00 wiadomości prywatnej na Facebooku do Organizatora, potwierdzającej wolę odebrania nagrody.
 4. W celu przekazania Nagród Zwycięzcy muszą przekazać za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku do Organizatora do 1 maja do godziny 20.00 dane niezbędne do identyfikacji Zwycięzcy i przekazania Nagrody (pełne imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny).
 5. W przypadku niewysłania przez Zwycięzcę wiadomości w terminie lub niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagród, podania błędnych danych lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy Konkursu.
 6. W przypadku braku kontaktu z którymś ze Zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego Regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.
 7. Każdy Uczestnik może być nagrodzony tylko raz w ramach niniejszego konkursu.
 8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt. 4.
 9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z lub odbiór Nagrody.

§ 6 Dane osobowe

 1.  Administratorem danych osobowych jest Veracomp – Exclusive Networks. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
 2. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje jego treść. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Kodeks cywilny i inne przepisy prawa).
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs oraz jego odwołania bez podania przyczyn
 6. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych, informacji, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 847z późn. zm), a zatem nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 9. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Serwisu Facebook na fanpage’u All of Backup pod adresem: facebook.com/Veracomp.Backup.